Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego
ART MOBIS STORE
Informacja o Fundacji:
Galeria Internetowa działająca pod adresem www.art-mobis.pl prowadzona jest przez Fundację ART.MOBIS  z siedzibą we Wrocławiu Kod 54-142, przy ulicy Dokerskiej 32, wpisaną do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791895, NIP 894-314-27-69 REGON 383705465, kapitał zakładowy w pełni opłacony 5 000 PLN. e-mail mobis@mobis.com.pl, nr telefonu +48 602 371 810


§ 1. Ochrona danych osobowych.
1.    Administratorem danych osobowych klienta jest Fundacja ART.MOBIS  z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Dokerskiej 32.
2.    Fundacja przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego w procesie rejestracji konta w Galerii internetowej art.-mobis.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z galerii internetowej art.-mobis.pl, w tym dokonywania zakupów w galerii internetowej
art.-mobis.pl, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera ( w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

3.    Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności.
4.    Akceptując Regulamin i korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą, zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz by dostosować treści do Twoich zainteresowań i preferencji.
5.    Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www. art.-mobis.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 2. Ceny.
1.    Wszystkie ceny podawane w galerii internetowej na stronie www.art-mobis.pl są cenami brutto z uwzględnieniem podatku VAT i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2.    Ceny wyrażone w walutach innych niż PLN, będą przeliczane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dokonania zakupu i dokonania zapłaty.

§ 3. Zawarcie UMOWY. Zamówienia.
Galeria internetowa www. art.-mobis.pl umożliwia Klientom:
1.    składanie zamówień (ofert zakupu) dzieła i innych produktów  dostępnych w galerii internetowej www. art.-mobis.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
2.     uzyskanie informacji o dziełach, produktach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
3.    Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności: katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także ekspozycje i  informacje zawarte na stronie www.art-mobis.pl , a kierowane przez Fundację ART.MOBIS. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
4.     Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www. art.-mobis.pl
5.    Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
6.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem
7.     Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
8.    Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

§ 4. Dostawa
Towar zamówiony w galerii internetowej www.art-mobis.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników/ kurierów, wybranych w toku składania oferty zakupu.Na czas otrzymania przesyłki składa się:
1.    czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki)
2.    czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3.    Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie pojawia się informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.
4.    Jeżeli nie ustalono inaczej, Fundacja ART.MOBIS. wydaje towar nie później niż siedmiu dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Fundację ART.MOBIS).
5.    Faktura VAT wysyłana jest elektronicznie w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
6.    Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Fundacja ART.MOBIS. zaleca sporządzić protokół szkodowy.

§ 5. Sposoby płatności
Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
1.    Przedpłata, przed wydaniem towaru klientowi, przelewem na rachunek bankowy Fundacji ART.MOBIS
2.    Przedpłata kartą kredytową.
3.    Za pobraniem, w momencie odbioru towaru, gotówką do rąk przewoźnika/ kuriera, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika/ kuriera.
4.    Fundacja ART.MOBIS może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.
5.    W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Fundację ART.MOBIS. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

§ 6. Zwrot towaru przez konsumenta
1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2.    Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Fundacji ART.MOBIS. lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.
4.    Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
5.    Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Fundacja ART.MOBIS. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fundację ART.MOBIS Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
6.1.    świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
6.2.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
6.3.     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.    Fundacja ART.MOBIS nie stosuje polityki towarów zastępczych.
8.    Fundacja ART.MOBIS. –  przyjęcie zwrotu towaru, ul. Dokerska 32,  54-142 Wrocław,  Tel. +48 602 371 810  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. e-mail: sklep@art-mobis.pl

§ 7. Gwarancja Jakości
1.    Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Fundację ART.MOBIS.
2.    Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Fundacją ART.MOBIS
3.    Fundacja ART.MOBIS udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty wykonywane indywidualnie przez artystów, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania produktu.
4.    Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Fundację ART.MOBIS; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Fundacji ART.MOBIS ; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, lub zerwania hologramów.
5.    Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Fundację ART.MOBIS oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Fundację ART.MOBIS, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Fundacja ART.MOBIS rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru renowacji okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
6.    Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej:
- klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Fundacji ART.MOBIS za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.
7.    W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Fundacja ART.MOBIS stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Fundacja ART.MOBIS poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Fundację ART.MOBIS kosztów.
8.    Fundacja ART.MOBIS nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
9.    Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Fundacji ART.MOBIS w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
10.    Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
11.    Fundacja ART.MOBIS – przyjmuje REKLAMACJE, ul. Dokerska 32 54-142 Wrocław, Tel. +48 602 371 810  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.  adres email:sklep@art-mobis.pl

§ 8. Procedura reklamacji
Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Fundacja ART.MOBIS.  
1.    Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Fundację ART.MOBIS, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
2.    Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
3.    Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy sklep@art-mobis.pl , Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.
4.    Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
5.    Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
6.    Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) W przypadku ich braku Fundacja ART.MOBIS rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Fundacji ART.MOBIS Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji
7.    Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać sprzęt na koszt Fundacji ART.MOBIS za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.
8.    Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1roku.
9.    Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Fundacja ART.MOBIS uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

§ 9. Postanowienia końcowe
1.    W kontaktach z klientem, Fundacja ART.MOBIS korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
2.    Fundacja ART.MOBIS ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3.    Fundacja ART.MOBIS. ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie Cywilnym.
4.    Fundacja ART.MOBIS. informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
5.    W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
6.    W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Fundacja ART.MOBIS nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
7.    Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
8.    Korzystanie ze sklepu internetowego art.-mobis.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
8.1.    Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
9.    Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.art-mobis.pl.
10.    Regulamin Sklepu Internetowego Fundacji ART.MOBIS nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Zarząd Fundacji ART.MOBIS

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl